Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Hallo Stage, zoals deze beschikbaar is gesteld door VPB Emmen en Dutch TechZone. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hallo Stage is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Hallo Stage streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hallo Stage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.